Search results

53 results in 0.05s

Book

Book

Book

  แปลจาก: Management information systems : managing the digital firm 2006
Note: แปลจาก: Management information systems : managing the digital firm 2006
Book

Book

Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ์และสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 • แนวคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์
 • การเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 • ระบบสารสน เทศเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
 • การบริหารระบบสารสนเทศเชิง กลยุทธ์
Book

  View TOC
TOC:
 • สารสนเทศเบื้องต้นของอุตสาหกรรมโรงแรม
 • การพัฒนาการบริหารสารสนเทศ
 • ทฤษฎีการบริหารกับสารสนเทศ
 • บทสรุปของสารสนเทศ
 • สารสนเทศการบริหารโรงแรม
Book