Search results

37 results in 0.06s

Book

Book

Book

Book

  แนะแนวทางการปรับปรุงดินในพื้นที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืช ดินเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ปุ๋ยและวัสดุเพื่อการปรับปรุงดินวิธีการจัดการดินที่มีสารปนเปื่อน การจัดการดิน อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการใส่ปุ๋ย เป็นต้น
แนะแนวทางการปรับปรุงดินในพื้นที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืช ดินเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ปุ๋ยและวัสดุเพื่อการปรับปรุงดินวิธีการจัดการดินที่มีสารปนเปื่อน การจัดการดิน อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการใส่ปุ๋ย เป็นต้น
Book

  View TOC
TOC:
 • องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการเข้าสู่สภาพสมดุลของประชากร
 • การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน
 • การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ค่าบาท
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 • การวัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
 • ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์
 • การศึกษาความแปรปรวนของประชากรโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • หน่วยที่ 1. บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช ผู้แต่ง ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, รศ.ดร.วิทยา สุริยาภณานนท์ หน่วยที่ 2. พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ หน่วยที่ 3. การนำเข้าและการคัดเลือกพันธุ์พืช ผู้แต่ง ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ หน่วยที่ 4. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์อ่อน หน่วยที่ 5. การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น ผู้แต่ง อ.ดร.จินดา จันทร์อ่อน หน่วยที่ 6. การใช้เซลล์พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ, อ.จารุวรรณ จาติเสถียร หน่วยที่ 7. การกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้แต่ง ศ.ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์
Book

  View TOC
TOC:
 • เล่ม 1. หน่วยที่ 1-7
 • ล.2. หน่วยที่ 8-15.