Search results

701 results in 0.07s

Book

  หนังสือวิชาชีพพื้นฐาน รหัส 05-000-102, 3200-1005
Note: หนังสือวิชาชีพพื้นฐาน รหัส 05-000-102, 3200-1005
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • สารบัญ: ล.1. หน่วยที่ 1-7
 • ล.2. หน่วยที่ 8-15
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • การวิจัยการตลาดและการจัดการข้อมูลการตลาด หน้า 3-20
 • จริยธรรมการวิจัยการตลาด หน้า 21-36
 • กระบวนการการวิจัยการตลาด หน้า 37-78
 • การสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หน้า 81-108
 • การออกแบบแบบสอบถาม หน้า 109-132
 • การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หน้า 133-156
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ หน้า 157-180
 • การเตรียมข้อมูล หน้า 181-203
 • สถิติเชิงพรรณนา หน้า 207-232
 • สถิติเชิงอนุมานและการทดสอบตัวแปรเดียว หน้า 233-259
 • การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและการทดสอบความสัมพันธ์ หน้า 261-288
 • สถิติเพื่อการพยากรณ์ หน้า 289-315
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม หน้า 317-343
 • การจัดทำรายงานและการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ หน้า 345-369
Book

  View TOC
TOC:
 • เล่ม 1 : การรบริหารและจัดการตลาดบริการสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ หน้า 5-50
 • สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตลาดบริการ หน้า 51-95
 • การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย หน้า 97-145
 • การบริหารสินค้าและบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หน้า 149-189
 • วิธีการพื้นฐานในการกำหนดราคาสินค้า หน้า193-230
 • การออกแบบและการบริหารช่องทางการตลาด หน้า 233-371
Book

  View TOC
TOC:
 • Digital Marketing กับความท้าทายในปี 20149-2020 หน้า 1-12
 • Basic Marketing การตลาดเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิด หน้า 13-50
 • Online Now หน้า 51-66
 • วางแผนใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพจาก Consumer Decision หน้า 67-74
 • Content Marketing อย่าทำชุ่ย หน้า 75-96
 • Influencer พูดแทนแบรนด์ หน้า 97-108
 • เดินหน้าเต็มระบบด้วย Website หน้า 109-128 - Social Media Marketing Start Now or Never! หน้า 129-150
 • E-Marketplace ศึกนัดช็อปชนช็อปที่แบรนด์ห้ามพลาด หน้า 151-160
 • Super App ยกระดับแบรนด์ให้อยู่ในใจลุกค้า (ตลอดเวลา) หน้า 161-168
 • E-Mail Marketing เครื่องมือดีๆ ใช้ฟรี ส่งอย่างไรถึง หน้า 169-180
 • Al เปลี่ยนโลก หน้า 181-192
 • Online PR สื่อสารแบรนด์ให้น่าคบ หน้า 193-204
 • Digital Marketing Trend หน้า 205
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1 หน่วยที่ 1-5
 • ล.2 หน่วยที่ 6-10
 • ล.3 หน่วยที่ 11-15