Search results

95 results in 0.04s

Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง
 • ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ
 • หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
 • ลักษณะของการขนส่งผู้โดยสาร
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางรถไฟ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางอากาศ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางน้ำ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางท่อ
 • การบริหารจัดการการขนส่ง
 • กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการขนส่งและนโยบายสาธารณะ
 • การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
 • ปัญหาและนโยบายทั่วไปทางการขนส่งของประเทศไทย
Book

  View TOC
TOC:
 • ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง
 • ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ
 • หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
 • ลักษณะของการขนส่งผู้โดยสาร
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางรถไฟ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางอากาศ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางน้ำ
 • ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางท่อ
 • การบริหารจัดการการขนส่ง
 • กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการขนส่งและนโยบายสาธารณะ
 • การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
 • ปัญหาและนโยบายทั่วไปทางการขนส่งของประเทศไทย
Book

  View TOC
TOC:
 • ลักษณะทั่วไป
 • เศรษฐกิจการขนส่ง
 • ประเภทของการขนส่ง
 • การบริหารงานการขนส่ง
 • กิจการขนส่งในประเทศไทย
 • Transportation model
Book

  View TOC
TOC:
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนขนส่ง
 • หลักและวิธีการวางแผนขนส่ง
 • การกำหนดแผนหรือโครงการขนส่ง
 • การเลือกโครงการขนส่ง
 • การเขียนโครงการขนส่ง
 • การบริหารแผนหรือโครงการขนส่ง
 • ผู้บริหารโครงการขนส่ง
 • การประเมินผลแผนหรือโครงการขนส่ง
 • การยุติแผนหรือโครงการขนส่ง
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ขอบเขตการจัดการธุรกิจขนส่ง
 • การจัดองค์การฝ่ายขนส่ง
 • การจัดการฝ่ายขนส่ง
 • บริการที่มีให้เลือกใช้ได้
 • เอกสารขนส่ง
 • อัตราค่าขนส่ง
 • การกำหนดเส้นทางและการรวมสินค้า
 • บริการพิเศษของขนส่ง
 • การเรียกร้องค่าเสียหายและการป้องกัน
 • การจัดคลังสินค้า
 • การยกขนวัสดุและการใช้คอนเทนเนอร์
 • การจัดการส่งออกและนำเข้า
 • พิธีการศุลกากร
 • การขนส่งผู้โดยสาร
 • สภาผู้ส่งสินค้า
Book

  "แปลจาก สารานุกรมเด็กของ โคดันชา"
Note: "แปลจาก สารานุกรมเด็กของ โคดันชา"