Search results

20 results in 0.06s

Book

  "แปลจาก Best practices in inventory management 2nd edition"
Note: "แปลจาก Best practices in inventory management 2nd edition"
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-8
 • ล.2. หน่วยที่ 9-15.
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-8
 • ล.2. หน่วยที่ 9-15.
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-8
 • ล.2. หน่วยที่ 9-15.
Book

  "Get ready to be manager and executive MBA"
Note: "Get ready to be manager and executive MBA"
TOC:
 • บทที่ 1.
 • บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายคลังสินค้า
 • บทที่ 2.
 • ความสำคัญของคลังสินค้า
 • บทที่ 3.
 • ประเภทของคลังสินค้า
 • บทที่ 4.
 • การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์ และอุปทาน
 • บทที่ 5.
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • บทที่ 6.
 • การพยากรณ์อุปสงค์
 • บทที่ 7.
 • ระดับสินค้าคงคลังกับต้นทุนและระดับบริการ
 • บทที่ 8.
 • การดำเนินงานในคลังสินค้า
 • บทที่ 9.
 • การจัดการเส้นทางและตารางในการขนส่ง
 • บทที่ 10.
 • ยุทธวิธีการกระจายสินค้า
 • บทที่ 11.
 • การวางแผนและออกแบบเครือข่ายกระจายสินค้า
 • บทที่ 12.
 • การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า
 • บทที่ 13.
 • อาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 • บทที่ 14.
 • พื้นที่คลังสินค้าและการวางแผนผังอาคาร
 • บทที่ 15.
 • การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการซ่อมบำรุง
 • บทที่ 16.
 • อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสำหรับศูนย์กระจายสินค้า
 • บทที่ 17.
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์
 • บทที่ 18.
 • ระบบบรรจุภัณฑ์ในการกระจายสินค้า
 • บทที่ 19.
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระจายสินค้า
 • บทที่ 20.
 • ระบบการวางแผนความต้องการกระจายสินค้า
 • บทที่ 21.
 • การจัดตั้งและการควบคุมการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า
 • บทที่ 22.
 • การคำนวณความต้องการทรัพยากร
 • บทที่ 23.
 • ต้นทุนสินค้าและองค์ประกอบต้นทุน
 • บทที่ 24.
 • การควบคุมเครือข่ายกระจายสินค้า
 • บทที่ 25.
 • การวัดผลการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า
 • บทที่ 26.
 • ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการกระจายสินค้า
 • บทที่ 27.
 • กรณีศึกษาการปรับปรุงการกระจายสินค้า
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติผู้เขียน
Book

Book

Book