Search results

38,911 results in 0.04s

Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-7
 • ล.2. หน่วยที่ 8-15
Book

Book

Book

  พิมพ์ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 พิมพ์ปีเดียวกัน
Note: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 พิมพ์ปีเดียวกัน
Note: แปลจาก Jitsumu nyumon jigyo keikakusho no tsukurikata edited and written by Network dynamics consulting.
TOC:
 • วิธีการจัดทำแผนกลุยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
 • ภาพรวมของการจัดทำแผนกลยุทธ์
 • การทำให้เงื่อนไขสมมุติฐานสำหรับภารจัดทำแผนกลยุทธ์มีความชัดเจน
 • การกำหนดสมมุติฐานของกลยุทธ์ธุรกิจ
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • การกำหนดแนวทางธุรกิจ (business concept) และขอบเขตธุรกิจ (business domain)
 • หา K.F.S. (ปัจจัยหลักของความสำเร็จของธุรกิจ) และวิเคราะห์ช่องว่าง
 • จัดทำร่างกลยุทธ์แยกตามกลไกงาน
 • Simulation จากมุมมองทางการเงิน
 • การกำหนดแผนปฏิบัติ (action plan)
 • การบริหารแผนกลยุทธ์
 • เอาต์พุตฟอร์แมต (output format) สุดท้ายของแผนกลยุทธ์
Book

Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1 หน่วยที่ 1-7
 • ล.2 หน่วยที่ 8-15
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-7
 • ล.2. หน่วยที่ 8-15
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1 หน่วยที่ 1-7
 • ล.2 หน่วยที่ 8-15
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-7
 • ล.2. หน่วยที่ 8-15