Search results

38,911 results in 0.04s

Book

    พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม)
Note: พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม)
Book

    พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม)
Note: พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม)
Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

    เป็นสถานการณ์จำลองเล่าวิธีการจัดระบบความคิดและกระบวนการตัดสินใจของเด็กสาวที่ต้องการไปเรียนต่อในต่างแดน ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง การประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาบริหารจัดการด้านการเงิน การเรียน การบริหารเวลา การสร้างมิตร เงินสกุลใดๆ ในโลกไม่อาจหาซื้อได้และที่สำคัญคือการให้ "คุณค่า" กับการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างมีควมสุข.
Note: เป็นสถานการณ์จำลองเล่าวิธีการจัดระบบความคิดและกระบวนการตัดสินใจของเด็กสาวที่ต้องการไปเรียนต่อในต่างแดน ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง การประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาบริหารจัดการด้านการเงิน การเรียน การบริหารเวลา การสร้างมิตร เงินสกุลใดๆ ในโลกไม่อาจหาซื้อได้และที่สำคัญคือการให้ "คุณค่า" กับการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างมีควมสุข.
Book