Search results

393 results in 0.04s

eBook

Book

Book

Book

Book

  Unteachable management in the real & right way
Note: Unteachable management in the real & right way
TOC:
 • วิถีแห่งตน...บทหนึ่งแห่งความสำเร็จ
 • เงิน เงิน เงิน
 • ผมได้ยินช่าวลือ
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1 หน่วยที่ 1-7
 • ล.2 หน่วยที่ 8-15
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (การวางแผนกำลังคน)
 • กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 • เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์งาน
 • การสรรหา
 • กระบวนการและขั้นตอนการสรรหา
 • เครื่องมือและวิธีการสรรหา
 • การคัดเลือก
 • การทดสอบ
 • การสัมภาษณ์