Search results

373 results in 0.04s

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • จลนพลศาสตร์เคมี
 • เคมีไฟฟ้า
 • การทดลองจลนพลศาสตร์เคมี
 • การทดลองเคมีไฟฟ้า
Book

  ภาคผนวก: หน้า 468-471
Note: ภาคผนวก: หน้า 468-471
TOC:
 • วิทยาศาสตร์คืออะไร
 • ปริมาณสัมพันธ์
 • โครงสร้างอะตอม
 • ตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • แก๊ส
 • ของแข็ง
 • ของเหลวและสารละลาย
 • อุณหเคมี
 • จลนศาสตร์เคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรดและเบส690
Book

  View TOC
TOC:
 • ความปลอดภัย
 • การบันทึกและการรายงานข้อมูล
 • สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
 • บริภัณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและเทคนิค
 • เทคนิคการแยก
 • เครื่องชั่งและวิธีชั่ง
 • การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
 • การทำปริมาตรวิเคราะห์โดยการไทเทรต
 • การไทเทรตกรด-เบส
 • การไทเทรตโดยการตกตะกอน
 • การไทเทรตออกชิเดชัน-รีดักชัน
 • การไทเทรตเชิงซ้อน
Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book