Search results

271 results in 0.08s

Book

  View TOC
TOC:
 • Entrepreneur: กอบชัย จิราธิวัฒน์
 • เกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร
 • เฉลิม อยู่วิทยา
 • ไชย ไชยวรรณ
 • ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
 • ตัน ภาสกรนที
 • ธนา เบญจาทิกุล
 • บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
 • ยูกิ ศรีกาญจนา
 • วิชัย รักศรีอักษร
 • อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
 • Pioneer: กนก ลีฬหเกรียงไกร - - ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
 • นลินี ไพบูลย์
 • ประวิทย์ มาลีนนท์
 • วิชัย พูลวรลักษณ์
 • สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
 • Professional: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์
 • กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
 • ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
 • ปนัดดา เจณณวาสิน
 • ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
 • ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
 • เลอศักดิ์ จุลเทศ
 • วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
 • วิเชียร เมฆตระการ
 • วินิจ แตงน้อย
 • สุภาณี เดชาบูรณานนท์
 • อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
 • อโนทัย เวทยากร
 • Global: เคียวอิจิ ทานาดะ
 • โทรุ ชิมิซึ
 • นาดิม ชาเวียร์ ซาลฮานี
 • มาร์กาเร็ต ออง
 • อีฟ เบรบอง
 • Visionary: กานต์ ตระกูลฮุน
 • ธนวัฒน์ วันสม
 • ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
 • ธนินท์ เจียรวนนท์
 • บัณฑูร ล่ำซำ
 • ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 • ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
 • วิกรม กรมดิษฐ์
 • สันติ ภิรมย์ภักดี
 • Innovator: เจมส์ ดูอัน
 • นิวัตต์ จิตตาลาน
 • เพชร โอสถานุเคราะห์
 • เพชรชุดา รัตนทารส เกษประยูร
 • สาระ ล่ำซำ
 • อภิชาติ จูตระกูล
Book

  View TOC
TOC:
 • กระดาษหนึ่งใบสร้างงานให้คนไทยนับร้อย หน้า 12-17
 • สรุปเป็นเปลี่ยนชีวิต หน้า 18-27
 • เมื่อโลกไม่มีเวลามากพออีกต่อไป หน้า 28-33
 • 90 วินาที เวลาที่บริษัทระดับโลกใช้รายงานผู้บริหาร หน้า 34-43
 • 3 ทักษะที่คนทำงานเก่งต้องมี หน้า 44-53
 • 3 กระบวนการสรุปรายงานด้วยกระดาษหนึ่งใบ หน้า 54-63
 • สรุปที่ดีต้องมีภาพใหญ่ หน้า 64-71
 • (1) ภาพใหญ่ 1-1 เขียนให้ใคร หน้า 72-81
 • (1) ภาพใหญ่ 1-2 ใส่ใจชื่อ หน้า 82-91
 • (1) ภาพใหญ่ 1-3 ยึดถือประโยคสำคัญ หน้า 92-101
 • ตัวอย่างและเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้ภาพใหญ่สมบูรณ์ หน้า 102-107
 • สรุปเรื่องให้มีตรรกะด้วยใส่กรอบครอบหัวข้อ หน้า 108-111
 • (2) ใส่กรอบครอบหัวข้อ 2-1 ตีห้องแบ่งกรอบ หน้า 112-117
 • (2) ตีห้องแบ่งกรอบ 2-2 ตรวจสอบสมดุล หน้า 118-123
 • (2) ตีห้องแบ่งกรอบ 2-3 เกื้อหนุนลำดับ หน้า 124-129
 • ตัวอย่างการใส่กรอบครอบหัวข้อและเคล็ดลับ หน้า 130-141
 • สื่อสารให้เข้าใจง่ายด้วยร้องอ๋อใน 3 วิ หน้า 142-149
 • (3) ร้องอ๋อใน 3 วิ 3-1 มองก่อนเห็น หน้า 150-159
 • (3) ร้องอ๋อใน 3 วิ 3-2 เปลี่ยนเป็นง่าย หน้า 160-179
 • (3) ร้องอ๋อใน 3 วิ 3-3 เข้าใจตรงกัน หน้า 180-189
 • ตัวอย่างและเคล็ดลับของ ร้องอ๋อใน 3 วิ หน้า 190-201
 • ตัวอย่างการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งใบ หน้า 202-219
 • จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรกระดาษหนึ่งใบได้อย่างไร หน้า 220-229
 • VAK สื่อสารให้ตรงจิต พิชิตใจใน 3 นาที หน้า 230-237
 • สรุปเทคนิคสรุปทุกอย่าง พร้อมแนวทางตรวจสอบคุณภาพรายงาน หน้า 238-241
Book

  "Join the technological revolution that's taking the world of finance by storm. Mastering Bitcoin is your guide through the seemingly complex world of Bitcoin, providing the knowledge you need to participate in the internet of money. Whether you're building the next killer app, investing in a startup, or simply curious about the technology, this revised and expanded second edition provides essential detail to get you started. Bitcoin, the first successful decentralized digital currency, is still in its early stages and yet it's already spawned a multi-billion dollar global economy. This economy is open to anyone with the knowledge and passion to participate. Mastering Bitcoin provides the knowledge. You simply supply the passion."--Provided by Amazon.com. Includes index.
"Join the technological revolution that's taking the world of finance by storm. Mastering Bitcoin is your guide through the seemingly complex world of Bitcoin, providing the knowledge you need to participate in the internet of money. Whether you're building the next killer app, investing in a startup, or simply curious about the technology, this revised and expanded second edition provides essential detail to get you started. Bitcoin, the first successful decentralized digital currency, is still in its early stages and yet it's already spawned a multi-billion dollar global economy. This economy is open to anyone with the knowledge and passion to participate. Mastering Bitcoin provides the knowledge. You simply supply the passion."--Provided by Amazon.com.
Note: Includes index.
TOC:
 • Introduction
 • How Bitcoin works
 • Bitcoin core: the reference implementation
 • Keys, addresses
 • Wallets
 • Transactions
 • Advanced transactions and scripting
 • The Bitcoin network
 • The blockchain
 • Mining and consensus
 • Bitcoin security
 • Blockchain applications.
Book

  Blockchains are new technology layers that rewire the Internet and threaten to side-step older legacy constructs and centrally served businesses. At its core, a blockchain injects trust into the network, cutting off some intermediaries from serving that function and creatively disrupting how they operate. Metaphorically, blockchains are the ultimate non-stop computers. Once launched, they never go down, and offer an incredible amount of resiliency, making them dependable and attractive for running a new generation of decentralized services and software applications. The Business Blockchain charts new territory in advancing our understanding of the blockchain by unpacking its elements like no other before. William Mougayar anticipates a future that consists of thousands, if not millions of blockchains that will enable not only frictionless value exchange, but also a new flow of value, redefining roles, relationships, power and governance. In this book, Mougayar makes two other strategic assertions. First, the blockchain has polymorphic characteristics; its application will result in a multiplicity of effects. Second, we shouldn't ask ourselves what problems the blockchain solves, because that gives us a narrow view on its potential. Rather, we should imagine new opportunities, and tackle even more ambitious problems that cross organizational, regulatory and mental boundaries. Drawing on 34 years of technology industry experience as an executive, analyst, consultant, entrepreneur, startup mentor, author, blogger, educator, thought leader and investor, William Mougayar describes a future that is influenced by fundamental shifts brought by blockchain technology as the catalyst for change ... Just as the Internet created new possibilities that we didn't foresee in its early years, the blockchain will give rise to new business models and ideas that may still be invisible.
Blockchains are new technology layers that rewire the Internet and threaten to side-step older legacy constructs and centrally served businesses. At its core, a blockchain injects trust into the network, cutting off some intermediaries from serving that function and creatively disrupting how they operate. Metaphorically, blockchains are the ultimate non-stop computers. Once launched, they never go down, and offer an incredible amount of resiliency, making them dependable and attractive for running a new generation of decentralized services and software applications. The Business Blockchain charts new territory in advancing our understanding of the blockchain by unpacking its elements like no other before. William Mougayar anticipates a future that consists of thousands, if not millions of blockchains that will enable not only frictionless value exchange, but also a new flow of value, redefining roles, relationships, power and governance. In this book, Mougayar makes two other strategic assertions. First, the blockchain has polymorphic characteristics; its application will result in a multiplicity of effects. Second, we shouldn't ask ourselves what problems the blockchain solves, because that gives us a narrow view on its potential. Rather, we should imagine new opportunities, and tackle even more ambitious problems that cross organizational, regulatory and mental boundaries. Drawing on 34 years of technology industry experience as an executive, analyst, consultant, entrepreneur, startup mentor, author, blogger, educator, thought leader and investor, William Mougayar describes a future that is influenced by fundamental shifts brought by blockchain technology as the catalyst for change ... Just as the Internet created new possibilities that we didn't foresee in its early years, the blockchain will give rise to new business models and ideas that may still be invisible.
TOC:
 • 1. What is the Blockchain?
 • 2. How Blockchain Trust Infiltrates
 • 3. Obstacles, Challenges & Mental Blocks
 • 4. Blockchain in Financial Services
 • 5. Lighthouse Industries & New Intermediaries
 • 6. Implementing Blockchain Technology
 • 7. Decentralization as the Way Forward.
Book

  "Bitcoin became a buzzword overnight. A cyber-enigma with an enthusiastic following, it pops up in headlines and fuels endless media debate. You can apparently use it to buy anything from coffee to cars, yet few people seem to truly understand what it is. This raises the question: Why should anyone care about bitcoin? In The Age of Cryptocurrency, Wall Street journalists Paul Vigna and Michael J. Casey deliver the definitive answer to this question. Cybermoney is poised to launch a revolution, one that could reinvent traditional financial and social structures while bringing the world's billions of "unbanked" individuals into a new global economy. Cryptocurrency holds the promise of a financial system without a middleman, one owned by the people who use it and one safeguarded from the devastation of a 2008-type crash. But bitcoin, the most famous of the cybermonies, carries a reputation for instability, wild fluctuation, and illicit business; some fear it has the power to eliminate jobs and to upend the concept of a nation-state. It implies, above all, monumental and wide-reaching change--for better and for worse. But it is here to stay, and you ignore it at your peril.Vigna and Casey demystify cryptocurrency--its origins, its function, and what you need to know to navigate a cyber-economy. The digital currency world will look very different from the paper currency world; The Age of Cryptocurrency will teach you how to be ready"--
"Bitcoin became a buzzword overnight. A cyber-enigma with an enthusiastic following, it pops up in headlines and fuels endless media debate. You can apparently use it to buy anything from coffee to cars, yet few people seem to truly understand what it is. This raises the question: Why should anyone care about bitcoin? In The Age of Cryptocurrency, Wall Street journalists Paul Vigna and Michael J. Casey deliver the definitive answer to this question. Cybermoney is poised to launch a revolution, one that could reinvent traditional financial and social structures while bringing the world's billions of "unbanked" individuals into a new global economy. Cryptocurrency holds the promise of a financial system without a middleman, one owned by the people who use it and one safeguarded from the devastation of a 2008-type crash. But bitcoin, the most famous of the cybermonies, carries a reputation for instability, wild fluctuation, and illicit business; some fear it has the power to eliminate jobs and to upend the concept of a nation-state. It implies, above all, monumental and wide-reaching change--for better and for worse. But it is here to stay, and you ignore it at your peril.Vigna and Casey demystify cryptocurrency--its origins, its function, and what you need to know to navigate a cyber-economy. The digital currency world will look very different from the paper currency world; The Age of Cryptocurrency will teach you how to be ready"--
Book

  View TOC
TOC:
 • What is digital citizenship?
 • Why a community based approach to digital citizenship?
 • Demonstrating leadership
 • Educating faculty and staff
 • Educating students
 • Educating parents
 • Putting it all together : building a comprehensive digital citizenship
 • Program.
Book

  "For years, much of the available curricula for teaching digital citizenship focused on "don'ts." Don't share addresses or phone numbers. Don't give out passwords. Don't bully other students. But the conversation then shifted and had many asking, "Why aren't we teaching kids the power of social media?" Next, digital citizenship curriculum moved toward teaching students how to positively brand themselves so that they would stand out when it came to future scholarships and job opportunities. In the end, both messages failed to address one of the most important aspects of citizenship: being in community with others. As citizens, we have a responsibility to give back to the community and to work toward social justice and equity. Digital citizenship curricula should strive to show students possibilities over problems, opportunities over risks and community successes over personal gain. In Digital Citizenship in Action, you'll find practical ways for taking digital citizenship lessons beyond a conversation about personal responsibility so that you can create opportunities for students to become participatory citizens, actively engaging in multiple levels of community and developing relationships based on mutual trust and understanding with others in these spaces"--
"For years, much of the available curricula for teaching digital citizenship focused on "don'ts." Don't share addresses or phone numbers. Don't give out passwords. Don't bully other students. But the conversation then shifted and had many asking, "Why aren't we teaching kids the power of social media?" Next, digital citizenship curriculum moved toward teaching students how to positively brand themselves so that they would stand out when it came to future scholarships and job opportunities. In the end, both messages failed to address one of the most important aspects of citizenship: being in community with others. As citizens, we have a responsibility to give back to the community and to work toward social justice and equity. Digital citizenship curricula should strive to show students possibilities over problems, opportunities over risks and community successes over personal gain. In Digital Citizenship in Action, you'll find practical ways for taking digital citizenship lessons beyond a conversation about personal responsibility so that you can create opportunities for students to become participatory citizens, actively engaging in multiple levels of community and developing relationships based on mutual trust and understanding with others in these spaces"--
TOC:
 • Creating space for digital citizenship
 • Acknowledging student voice in digital spaces
 • Helping students understand their roles in digital communities
 • Participating through respectful discourse
 • Networking to make meaningful connections
 • Making contributions that matter.
Book

  Blockchains allow the people to operate the network… Wherever a ruler is exploiting a digital network, blockchains will disrupt.” - Naval Ravikant, co-founder of AngelList and partner at MetaStable Capital Less than 10 years after its initial conception and implementation in Bitcoin, blockchain technology is being heralded as the most revolutionary innovation since the internet. While many are still skeptical about cryptocurrencies, the majority of people who have come to understand blockchain agree that it has transformative potential. The problem is that money has begun flooding into the cryptocurrency market, and with it come bad actors and misinformation. It’s nearly impossible now for somebody who is unfamiliar with the industry to separate the hype and nonsense from the facts. Understanding Blockchain is a straightforward solution to that problem
Blockchains allow the people to operate the network… Wherever a ruler is exploiting a digital network, blockchains will disrupt.” - Naval Ravikant, co-founder of AngelList and partner at MetaStable Capital Less than 10 years after its initial conception and implementation in Bitcoin, blockchain technology is being heralded as the most revolutionary innovation since the internet. While many are still skeptical about cryptocurrencies, the majority of people who have come to understand blockchain agree that it has transformative potential. The problem is that money has begun flooding into the cryptocurrency market, and with it come bad actors and misinformation. It’s nearly impossible now for somebody who is unfamiliar with the industry to separate the hype and nonsense from the facts. Understanding Blockchain is a straightforward solution to that problem
Book

Book

Book

Book