Search results

46 results in 0.04s

Book

Book

Book

  ชื่อเรื่องปกนอกและสัน: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
Note: ชื่อเรื่องปกนอกและสัน: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
TOC:
 • สภาพภูมิศาสตร์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเผยแพร่อารยธรรมอินเดียและจีนเข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • อาณาจักรในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งขึ้นโดยได้รับอารยธรรมอินเดียและจีน
 • โครงสร้างทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะ
 • การเข้ามาของชาติตะวันตก
 • การขยายอำนาจของชาติตะวันตกต่าง ๆ ที่เข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ลักษณะการปกครองอาณานิคมของชาติตะวันตก
 • ขบวนการชาตินิยมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ปัญหาภายหลังการได้เอกราชของชาติต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
Book

  View TOC
TOC:
 • อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ
 • อารยธรรมเอเซียใต้
 • อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง
 • อารยธรรมเอเซียตะวันออก
 • อารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่
Book

Book

  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Book

  ได้รับทุนอุดหนุนการแปลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนอุดหนุนการแปลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ล.1. ดินแดนใต้ลม
 • ล.2. การขยายตัวและวิกฤติการณ์
Book

Book

Book

Book

  จัดสัมมนาวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณโรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
Note: จัดสัมมนาวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณโรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
TOC:
 • แม่โขง-สาละวิน : สองน้ำนานาชาติแห่งอุษาคเนย์
 • มุมมอง "เหลี่ยมเศรษฐกิจ" ใน GMS
 • เศรษฐกิจเรขาคณิต ลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวิน ในศตวรรษที่ 21
 • บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • จากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจถึง FTA และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์
 • จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS
 • การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย
 • เพื่อความเข้าใจในผู้คน ผืนน้ำและแผ่นดินของแม่โขง-สาละวิน
 • เขื่อนสามโตรกกับราคาจ่ายที่เหนือการคาดเดา