Search results

24 results in 0.05s

Book

Book

Book

  จัดสัมมนาวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณโรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
Note: จัดสัมมนาวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549 ณโรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
TOC:
 • แม่โขง-สาละวิน : สองน้ำนานาชาติแห่งอุษาคเนย์
 • มุมมอง "เหลี่ยมเศรษฐกิจ" ใน GMS
 • เศรษฐกิจเรขาคณิต ลุ่มแม่น้ำโขง-สาละวิน ในศตวรรษที่ 21
 • บทวิพากษ์โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • จากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจถึง FTA และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • จีนกับประตูหลังบ้านของอุษาคเนย์
 • จีนกับเส้นทางสายใหม่ใน GMS
 • การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย
 • เพื่อความเข้าใจในผู้คน ผืนน้ำและแผ่นดินของแม่โขง-สาละวิน
 • เขื่อนสามโตรกกับราคาจ่ายที่เหนือการคาดเดา
Book

Book

  เป็นส่วนหนึ่งจากเสวนา "ไท-ไทย-สยาม กับปัญหาอัตลักษณ์ของผู้คนและประเทศชาติ" จ้ดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุม ตึกเอนกประสงค์ ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์
Note: เป็นส่วนหนึ่งจากเสวนา "ไท-ไทย-สยาม กับปัญหาอัตลักษณ์ของผู้คนและประเทศชาติ" จ้ดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุม ตึกเอนกประสงค์ ชั้น 4 มธ. ท่าพระจันทร์
Book

  View TOC
TOC:
 • พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
 • พระพุทธศาสนาในประเทศลังกา
 • พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
 • พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
 • พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม
 • พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
 • พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรลาว
 • พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Book

  View TOC
TOC:
 • ภาพรวมประชาคมอาเซียน
 • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน - - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 • บทบาทไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
Book

Book

Book

  ได้รับทุนอุดหนุนการแปลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนอุดหนุนการแปลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ล.1. ดินแดนใต้ลม
 • ล.2. การขยายตัวและวิกฤติการณ์
Book

  View TOC
TOC:
 • 500 เรื่องน่ารู้ ประชาคมอาเซียน
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศบรูไน
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศลาว
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศพม่า
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทย
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
Book