Search results

14 results in 0.05s

Book

Book

Book

Book

Book

  ชื่อเรื่องที่ปกนอกและหลังหน้าปกใน:บันทึกการเดินทาง : พม่าคราหนึ่ง
Note: ชื่อเรื่องที่ปกนอกและหลังหน้าปกใน:บันทึกการเดินทาง : พม่าคราหนึ่ง
Book

  ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
Note: ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
Book

Book

  ชื่อเรื่องที่ปก: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Note: ชื่อเรื่องที่ปก: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
TOC:
 • แผนที่แสดงประเทศประชาคมอาเซียน
 • แผนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 • ประวัติศาสตร์และตำนาน
 • การเมืองการปกครอง
 • เศรษฐกิจ
 • ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เมืองและสถานที่สำคัญ
 • คนเมียนมาร์
 • การแต่งกายของคนเมียนมาร์
 • วัฒนธรรมการกิน
 • เทศกาลงานประเพณี
 • รู้จักประชาคมอาเซียน
Book

  แปลจาก: A history of Burma. 1967
Note: แปลจาก: A history of Burma. 1967
Book

Book

Book