Search results

11 results in 0.06s

Book

  ชื่อเรื่องจากปกนอก
Note: ชื่อเรื่องจากปกนอก
Note: "วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551)"
Note: เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
TOC:
 • มุมมองการสื่อสารในบทพระราชนิพนธ์ "นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ" / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
 • วรรณกรรมคนพลัดถิ่น / บาหยัน อิ่มสำราญ
 • การสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมของผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าข้ามแดนในพื้นที่ปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย / เก็ตถวา บุญปราการ
 • ศิลปกรรมสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) จากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย / สุธา ลีนะวัต
 • สู่ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นิพนธ์ไท-ไต ที่ไม่มีไท-ไต (แท้ๆ) / ยุกติ มุกดาวิจิตร
 • ภาษิตเผ่าไทสุดเหนือ ไทใต้คง / ทวี สว่างปัญญางกูร
 • คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม 'ความเป็นไท' เล่ม 2 ยุค จอมพล สฤษดิ์ ถึงทศวรรษ 2530 / อาสา คำภา
 • ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ : กรณีพระวิหารกับความเคลื่อนไหวของนักวิชาการไทย / ประกาสิทธิ์ แก้วมงคล
Book

  แปลจาก A history of cambodia : ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศญี่ปุ่นและการธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
Note: แปลจาก A history of cambodia : ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศญี่ปุ่นและการธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์อาณาจักรขอมจากจุดเริ่มต้นสู่ยุคเสื่อมโทรม
 • การนับถือศาสนาของชนชาติขอม
 • ปัญหาเกี่ยวกับตัวเมืองพระนคร (ANGKOR)
 • ลักษณะสถาปัตยกรรมของขอมในรูปแบบต่างๆ
 • ทับหลัง ส่วนประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมขอม
 • รูปแบบของเสาประดับกรอบประตู
 • วิวัฒนาการของหน้าบัน
 • ประตูหลอก เสาติดกับผนัง ฐาน
 • ภาพสลักเล่าเรื่อง
 • ประติมากรรมรูปสัตว์ลอยตัว
 • ประติมากรรมรูปมนุษย์ที่ดูได้รอบด้าน
 • สรุปวิวัฒนาการของศิลปะขอม
Book

  ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
Note: ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
Book

Book

  ชื่อเรื่องจากปกนอก
Note: ชื่อเรื่องจากปกนอก
TOC:
 • ชื่อทางการ
 • เมืองหลวง
 • ธงชาติ (สัญลักษณ์/ความหมาย)
 • ดอกไม้ประจำประเทศกัมพูชา
 • ภาษาทางการ
 • การปกครอง
 • ได้รับเอกราช
 • อาณาเขต
 • ประชากร
 • สกุลเงิน
 • เศรษฐกิจ
 • ศาสนาและประเพณี
 • ลักษณะภูมิอากาศ
 • ลักษณะภูมิประเทศ
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • วัฒนธรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
 • การค้า/การลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 • รายได้ประชาชาติต่อหัว
 • การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 • สินค้านำเข้าสำคัญ
 • สินค้าส่งออกสำคัญ
 • การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
 • บทบาทของกัมพูชาบนเวทีอาเซียน
 • ความสัมพันธ์ทางการต่างประเทศของกัมพูชากับไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียน
 • ร้อยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกัมพูชา
Book

Book

Book