Search results

44 results in 0.05s

Book

  View TOC
TOC:
 • ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์
 • การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
 • กรุงรัตนโกสินทร์
 • เกาะรัตนโกสินทร์
 • เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน
 • เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
 • กฎหมายเพิืื่อการอนุรักษ์บนเกาะรัตนโกสินทร์
 • เดินชมเมือง..เที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
 • เมืองคูคลองของเกาะแปรเปลี่ยนเป้นแผ่นดิน
Book

  มีเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Note: มีเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Book

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อกำหนด กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารๆและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2523 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่2 พ.ศ.2535 และฉบับที่3 พ.ศ. 2543 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเฉพาะอาคารแต่ละประเภท และแต่ละสถานที่ เช่น พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ. หอพัก พ.ร.บ.อาคารชุด เป็นต้น
หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อกำหนด กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารๆและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2523 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่2 พ.ศ.2535 และฉบับที่3 พ.ศ. 2543 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเฉพาะอาคารแต่ละประเภท และแต่ละสถานที่ เช่น พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ. หอพัก พ.ร.บ.อาคารชุด เป็นต้น
Book

Video

Video

Video

Book