Search results

14 results in 0.05s

Book

Book

  "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian.
Note: "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian.
Note: "Zhongguo guo jia Han ban gui hua jiao cai Hanban"--Feng mian.
Note: "Zhongguo guo jia Han yu guo ji tui guang ling dao xiao zu ban gong shi gui hua jiao cai Project of NOTCFL of the People's Republic of China".
Note: "Fan ti ban"--Feng mian.
TOC:
 • di 1 ce. Ke ben. Di 1 ke-di 14 ke
Book

  "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian
Note: "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian
Note: "Zhongguo guo jia Han ban gui hua jiao cai Hanban"--Feng mian
Note: "Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi gui hua jiao cai Project of NOTCFL of the People's Republic of China"
Note: Jian ti ban
Note: Di 2 ce feng mian "Fu ke wen qing jing hui hua DVD", di 15-26 ke
Note: Die mian pian ming: Xin shi yong Han yu ke ben 2, ke wen qing jing hui hua
TOC:
 • di 2 ce. Di 15 ke-di 26 ke
Book

  Book. 1 : Textbook--Book 2 : Workbook
Note: Book. 1 : Textbook--Book 2 : Workbook
eBook

Book

Book

eBook

Book

  View TOC
TOC:
 • V.1 Textbook + 4 sound discs
 • V.2 Workbook + 2 sound discs
 • V.3 Textbook + 4 sound discs
 • V.3 Workbook + 3 sound discs
 • V.4 Textbook + 5 sound discs
 • V.4 Workbook + 2 sound discs
 • V.5 Textbook + 4 sound discs
Cassette

eBook

Book