Search results

13 results in 0.04s

Book

Book

    "ประมวลการสอนชุดวิชา 27798 ล.1 หน่วยที่ 1-2, 3-5, ล.2 หน่วยที่ 1-5, ล.3 หน่วยที่ 1-5" -- หน้าปกใน
Note: "ประมวลการสอนชุดวิชา 27798 ล.1 หน่วยที่ 1-2, 3-5, ล.2 หน่วยที่ 1-5, ล.3 หน่วยที่ 1-5" -- หน้าปกใน
TOC:
  • วิทยานิพนธ์ 1 : แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis1 : educational technology and communications
  • วิทยานิพนธ์ 2 : แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis 2 : educational technology and communications
  • วิทยานิพนธ์ 3 :แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis 3 : educational technology and communications.
Book

    เอกสารประกอบการบรรยายนำในการประชุมเรื่อง "โครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว (10 ปี)" วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
Note: เอกสารประกอบการบรรยายนำในการประชุมเรื่อง "โครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว (10 ปี)" วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์