Search results

65 results in 0.04s

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบเครือข่าย
 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
 • ช่องทางการสื่อสาร
 • การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
 • E-Commerce สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
 • การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 • การโฆษณาบนเว็บ
 • ตัวแทนปัญญา
 • แนะนำ E-Commerce แบบ B2B
 • การประมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • โมบายคอมเมิร์ช
 • การวางแผนกลยุทธ์
 • การพัฒนาระบบงาน E-Commerce
 • การออกแบบเว็บ E-Commerce
 • ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบชำระเงิน
 • การจดทะเบียนชื่อโดเมน
 • กรเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บ
 • การโปรโมทเว็บไซต์
 • กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อภิธานศัพท์
Book

  View TOC
TOC:
 • บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆ
Book

  ชื่อเรื่องจากปกนอก
Note: ชื่อเรื่องจากปกนอก
Book

Book