Search results

269 results in 0.05s

Electronic

  พุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยาอันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา (ฉัตรชัย เปล่งพานิช) พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดำ (ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์) ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) เจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และยอมถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน กาลครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 9 ชันษา สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ประดุจพระราชบุตรร่วมสาย สันตติวงศ์ ด้วยองค์ยุพราชอยุธยาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญสบพระทัยกษัตริย์พม่าซึ่งก็ทรงเป็นนักการทหาร นิยมผู้มีคุณสมบัติเป็นนักรบเยี่ยงพระองค์ พระเจ้าบุเรงนองทรงมีสายพระเนตรยาวไกล แลเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงคิดใคร่ปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสาเพื่อจะได้อาศัยพระองค์เป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง (สรพงษ์ ชาตรี) พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบในตำราพิชัยสงคราม เป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร นับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานคร ยังผลให้ยุพราชอยุธยาเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก ทั้งข้างอยุธยาและข้างพม่ารามัญ หาผู้เสมอเหมือนมิได้ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส คือ มังเอิน หรือ พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) และพระราชนัดดา มังสามเกียด ถึงแม้ทั้งสองพระองค์จะทรงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้น หาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรมอันจะน้อมนำเป็นพื้นฐานให้เติบใหญ่เป็นบูรพกษัตริย์ปกป้องครองแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงสร้างและทำนุบำรุงมาด้วยกำลังสติปัญญาและความรักใคร่หวงแหน เหตุทั้งนี้เป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงและราชโอรสมังสามเกียดขัดพระทัย ทั้งผูกจิตริษยาสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกว่าราชนิกุลข้างพม่าทั้งหลายทั้งสิ้น เมื่อทรงหยั่งรู้ว่าสมเด็จพระนเรศวรพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีเหนือกว่าพระยุพราชข้างพม่ารามัญ
พุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยาทางด่านระแหงแขวงเมืองตาก ทัพพม่ารามัญซึ่งมีรี้พลเหลือคณานับได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของราชอาณาจักรอยุธยาอันมีเมืองพิษณุโลกเป็นประหนึ่งเมืองราชธานีได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น สมเด็จพระมหาธรรมราชา (ฉัตรชัย เปล่งพานิช) พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรหรือพระองค์ดำ (ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์) ซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภยันตราย และจำต้องยอมร่วมกระบวนทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ศึกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) เจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงยอมเจรจาหย่าศึกกับพม่ารามัญ และยอมถวายช้างเผือก 4 เชือก ทั้งให้สมเด็จพระราเมศวรราชโอรส โดยเสด็จพระเจ้าบุเรงนองไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระประสงค์ของกษัตริย์พม่า ข้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งได้ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง ก็ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสองค์โตให้ไปเป็นองค์ประกันประทับยังหงสาประเทศเฉกเช่นกัน กาลครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 9 ชันษา สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นที่รักใคร่ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ประดุจพระราชบุตรร่วมสาย สันตติวงศ์ ด้วยองค์ยุพราชอยุธยาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญสบพระทัยกษัตริย์พม่าซึ่งก็ทรงเป็นนักการทหาร นิยมผู้มีคุณสมบัติเป็นนักรบเยี่ยงพระองค์ พระเจ้าบุเรงนองทรงมีสายพระเนตรยาวไกล แลเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ จึงทรงคิดใคร่ปลูกฝังให้สมเด็จพระนเรศวรผูกพระทัยรักแผ่นดินหงสาเพื่อจะได้อาศัยพระองค์เป็นผู้สืบอำนาจอุปถัมภ์ค้ำชูราชอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาขึ้นด้วยความยากลำบาก พระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้พระมหาเถรคันฉ่อง (สรพงษ์ ชาตรี) พระรามัญผู้มากด้วยวิทยาคุณและเจนจบในตำราพิชัยสงคราม เป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดศิลปวิทยาการแก่สมเด็จพระนเรศวร นับแต่เริ่มเข้าประทับในหงสานคร ยังผลให้ยุพราชอยุธยาเชี่ยวชาญการยุทธ กลช้าง กลม้า กลศึก ทั้งข้างอยุธยาและข้างพม่ารามัญ หาผู้เสมอเหมือนมิได้ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นหาได้วางพระทัยในพระราชโอรส คือ มังเอิน หรือ พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) และพระราชนัดดา มังสามเกียด ถึงแม้ทั้งสองพระองค์จะทรงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าราชนิกุลทั้งสองพระองค์นั้น หาได้เป็นผู้ทรงคุณธรรมอันจะน้อมนำเป็นพื้นฐานให้เติบใหญ่เป็นบูรพกษัตริย์ปกป้องครองแผ่นดิน ที่พระองค์ทรงสร้างและทำนุบำรุงมาด้วยกำลังสติปัญญาและความรักใคร่หวงแหน เหตุทั้งนี้เป็นชนวนให้พระเจ้านันทบุเรงและราชโอรสมังสามเกียดขัดพระทัย ทั้งผูกจิตริษยาสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกว่าราชนิกุลข้างพม่าทั้งหลายทั้งสิ้น เมื่อทรงหยั่งรู้ว่าสมเด็จพระนเรศวรพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีเหนือกว่าพระยุพราชข้างพม่ารามัญ
Electronic

  ตื่นตาตื่นใจไปกับท้องทะเลลึกที่สวยงามและมีเสน่ห์อย่างน่าทึ่ง ชวนให้หลงใหลเคลิบเคลิ้มไปกับสีสันและความมหัศจรรย์ของสัตว์แปลกใต้ท้องทะเล อย่างปลาวาฬสีน้ำเงินลำตัวยาวกว่า 30 เมตร หนักกว่า 200 ตัน ลิ้นขนาดเท่าช้าง 1 ตัว หัวใจขนาดเท่ารถ 1 คัน เส้นเลือดบางเส้นกว้างพอที่มนุษย์จะลงไปแหวกว่ายได้ มันคือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในโลก นี่คือผลงานชิ้นโบแดงของ BBC ที่ได้รับการยกย่องจากผู้ชมทั่วโลกว่า เป็นสาระบันเทิงใต้ท้องทะเลที่ดีที่สุดที่เคยมีมา พร้อมรางวัลการันตีถึง 6 รางวัลจากทุกเวทีคุณภาพทั่วโลก Soundtrack : English, Thai
ตื่นตาตื่นใจไปกับท้องทะเลลึกที่สวยงามและมีเสน่ห์อย่างน่าทึ่ง ชวนให้หลงใหลเคลิบเคลิ้มไปกับสีสันและความมหัศจรรย์ของสัตว์แปลกใต้ท้องทะเล อย่างปลาวาฬสีน้ำเงินลำตัวยาวกว่า 30 เมตร หนักกว่า 200 ตัน ลิ้นขนาดเท่าช้าง 1 ตัว หัวใจขนาดเท่ารถ 1 คัน เส้นเลือดบางเส้นกว้างพอที่มนุษย์จะลงไปแหวกว่ายได้ มันคือสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในโลก นี่คือผลงานชิ้นโบแดงของ BBC ที่ได้รับการยกย่องจากผู้ชมทั่วโลกว่า เป็นสาระบันเทิงใต้ท้องทะเลที่ดีที่สุดที่เคยมีมา พร้อมรางวัลการันตีถึง 6 รางวัลจากทุกเวทีคุณภาพทั่วโลก
Note: Soundtrack : English, Thai
Note: Subtitles : English,Thai

The Forbidden City 2550.

Electronic

  Soundtrack : English, Thai
Note: Soundtrack : English, Thai
Note: Subtitles : English,Thai
TOC:
 • v.1: ตอนที่ 1. Build the Forbidden City เริ่มสร้างเมืองจื่อจี้
 • ตอนที่ 2. Top of the world โครงสร้างสมัยที่รุ่งเรือง
 • ตอนที่ 3. Direct the administration of a country พิธีอันยิ่งใหญ่
 • ตอนที่ 4. Rule of a country through reasoning แนะนำแผ่นดินจีน
 • v.2: ตอนที่ 5. Home and nation เรื่องของบ้านเมือง
 • ตอนที่ 6. Ceramics in the Forbidden City เครื่องเคลือบในนครต้องห้าม
 • ตอนที่ 7. Paintings in the Forbidden City ภาพวาดในวังโบราณ
 • ตอนที่ 8. Jade in the Forbidden City หยกสะสมของวังโบราณ
 • v.3: ตอนที่ 9. Western taste in the Forbidden City ความนิยมต่อตะวันตก ของราชสำนัก
 • ตอนที่ 10. From the Imperial Palace to the Palce Museum จากพระราชวังถึงหอสะสม
 • ตอนที่ 11. Loss collection of national treasures การโยกย้ายครั้งใหญ่ของสมบัติล้ำค่าของชาติ
 • ตอนที่ 12. New Course วังโบราณยืนหยัดสู่อนาคต.
Electronic

  ถ่ายทอดทุกเรื่องราวแห่งความลับอันซับซ้อนของผืนปฐพีทุกๆ ประเภทของสรรพสิ่งบนโลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งใช้เวลากว่า 4 ปีกว่า 200 สถานที่ใน 62 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้ได้บทสรุปที่ดีที่สุดกับทุกความหมายของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายบนโลกของเรา สร้างสรรค์ออกมาให้เป็นผลงานชั้นเยี่ยมสะกดทุกสายตาให้ตะลึงไปกับความงดงามของโลกธรรมชาติสุดประทับใจ Soundtrack : English, Thai
ถ่ายทอดทุกเรื่องราวแห่งความลับอันซับซ้อนของผืนปฐพีทุกๆ ประเภทของสรรพสิ่งบนโลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งใช้เวลากว่า 4 ปีกว่า 200 สถานที่ใน 62 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้ได้บทสรุปที่ดีที่สุดกับทุกความหมายของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายบนโลกของเรา สร้างสรรค์ออกมาให้เป็นผลงานชั้นเยี่ยมสะกดทุกสายตาให้ตะลึงไปกับความงดงามของโลกธรรมชาติสุดประทับใจ
Note: Soundtrack : English, Thai
Note: Subtitles : English,Thai
Electronic

  Soundtrack : English, Thai
Note: Soundtrack : English, Thai
Note: Subtitles :Thai
Electronic

  Soundtrack : English, Thai
Note: Soundtrack : English, Thai
Note: Subtitles :Thai
Electronic

  Soundtrack : English, Thai
Note: Soundtrack : English, Thai
Note: Subtitles :Thai
Electronic

  The Accused ฉันไม่ยอม ซาร่าห์ โทไบแอส (โจดี้ ฟอสเตอร์) มีปากเสียงกับแฟนหนุ่มแล้วออกไปเที่ยวกลางคืน ปล่อยอารมณ์อยู่ในห้องเล่น พูลจนไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น กลุ่มชายซึ่งเธอมีท่าทีด้วยช่วยกันจับตัวเธอเพื่อรุมข่มขืน จุดสำคัญอยู่ตรงที่ทนายความประจำเขต แคธริน เมอร์ฟี่ (เคลลี่ แมคกิลลิส) รับทำคดีให้เธอ แม้จะมีกำแพงแห่งความเงียบของผู้อยู่ในเหตุการณ์ ตามด้วยการใช้วิธีลัดเพื่อตามล่าตัวพยานมาให้การ Soundtrack :English ,Thai
The Accused ฉันไม่ยอม ซาร่าห์ โทไบแอส (โจดี้ ฟอสเตอร์) มีปากเสียงกับแฟนหนุ่มแล้วออกไปเที่ยวกลางคืน ปล่อยอารมณ์อยู่ในห้องเล่น พูลจนไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น กลุ่มชายซึ่งเธอมีท่าทีด้วยช่วยกันจับตัวเธอเพื่อรุมข่มขืน จุดสำคัญอยู่ตรงที่ทนายความประจำเขต แคธริน เมอร์ฟี่ (เคลลี่ แมคกิลลิส) รับทำคดีให้เธอ แม้จะมีกำแพงแห่งความเงียบของผู้อยู่ในเหตุการณ์ ตามด้วยการใช้วิธีลัดเพื่อตามล่าตัวพยานมาให้การ
Note: Soundtrack :English ,Thai
Electronic

  เมื่อ 2 ทนายความคดีหย่ามือดีประจำมหานครนิวยอร์ก แดเนียล รัฟเฟอร์ตี้ (เพียซ บรอสแนน) และ ออเดรย์ วู้ดส์ (จูลี่แอนน์ มัวร์) เคยเห็นตัวอย่างของความรักที่ผิดพลาดมาแล้วมากมาย แต่พวกเขากลับมองไม่เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเลย... ทั้งคู่เป็นทนายคู่ปรับที่ขับเคี่ยว มีวิธีการทำงานที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ออเดรย์ ยึดมั่นกับหลักการในประมวลกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนเดเนียล มักจะใช้เสน่ห์เหลือร้ายของเขา เอาชนะทนายฝ่ายตรงข้ามได้อยู่เสมอ และแล้วทั้งคู่ต้องมาเผชิญหน้ากัน ในคดีการหย่าร้างครั้งประวัติศาสตร์ของนิวยอร์ก โดยมีเดิมพันเป็นปราสาทหลังงามในไอร์แลนด์ คดีนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปไอร์แลนด์ เพื่อสำรวจทรัพย์สินของลูกความทั้งคู่ ภายใต้บรรยากาศสุดโรแมนติกของไอร์แลนด์ แรงดึงดูดระหว่างชายหญิง ได้เริ่มก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัว หลังคืนฉลองไอร์แลนด์เฟสติเวลจบลง 'ความเมา' ทำให้พวกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมา พร้อมสถานภาพที่เปลี่ยนไป แหวนที่อยู่ในนิ้วซ้ายของทั้งสอง เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้? ถึงเวลายอมรับความจริง!! ทั้งคู่มุ่งหน้ากลับสู่นิวยอร์ก คิดหาวิธีให้ตัวเองหลุดพ้นจากสถานภาพดังกล่าวให้สวยงามที่สุดและไม่เสียเปรียบ... ข้อพิพาทครั้งสำคัญ ของ 2 ทนายมือหนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้น!! คดีหย่าสุดอื้อฉาวที่ผู้พิพากษาต้องอ่อนใจ... ลูกขุนทุกคนต้องอมยิ้ม Soundtrack :Thai
เมื่อ 2 ทนายความคดีหย่ามือดีประจำมหานครนิวยอร์ก แดเนียล รัฟเฟอร์ตี้ (เพียซ บรอสแนน) และ ออเดรย์ วู้ดส์ (จูลี่แอนน์ มัวร์) เคยเห็นตัวอย่างของความรักที่ผิดพลาดมาแล้วมากมาย แต่พวกเขากลับมองไม่เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเลย... ทั้งคู่เป็นทนายคู่ปรับที่ขับเคี่ยว มีวิธีการทำงานที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ออเดรย์ ยึดมั่นกับหลักการในประมวลกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนเดเนียล มักจะใช้เสน่ห์เหลือร้ายของเขา เอาชนะทนายฝ่ายตรงข้ามได้อยู่เสมอ และแล้วทั้งคู่ต้องมาเผชิญหน้ากัน ในคดีการหย่าร้างครั้งประวัติศาสตร์ของนิวยอร์ก โดยมีเดิมพันเป็นปราสาทหลังงามในไอร์แลนด์ คดีนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปไอร์แลนด์ เพื่อสำรวจทรัพย์สินของลูกความทั้งคู่ ภายใต้บรรยากาศสุดโรแมนติกของไอร์แลนด์ แรงดึงดูดระหว่างชายหญิง ได้เริ่มก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัว หลังคืนฉลองไอร์แลนด์เฟสติเวลจบลง 'ความเมา' ทำให้พวกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมา พร้อมสถานภาพที่เปลี่ยนไป แหวนที่อยู่ในนิ้วซ้ายของทั้งสอง เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้? ถึงเวลายอมรับความจริง!! ทั้งคู่มุ่งหน้ากลับสู่นิวยอร์ก คิดหาวิธีให้ตัวเองหลุดพ้นจากสถานภาพดังกล่าวให้สวยงามที่สุดและไม่เสียเปรียบ... ข้อพิพาทครั้งสำคัญ ของ 2 ทนายมือหนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้น!! คดีหย่าสุดอื้อฉาวที่ผู้พิพากษาต้องอ่อนใจ... ลูกขุนทุกคนต้องอมยิ้ม
Note: Soundtrack :Thai
Electronic

  ด้วยทุนสร้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถ่ายทำจากพระราชวังต้องห้ามและสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ จากตำนานเล่าขานกว่า 1600 ปี กล่าวถึงรัชสมัยของราชวงศ์ต้าเว่ย ฮ่องเต้ไท่ฮู่ตี้ หวังรวมประเทศเป็นปึกแผ่นแต่ชาวเซียนเปยและชาวฮั่นเกิดขัดแย้งรุนแรง เด็กสาวฝงซูหยีจาครอบครัวล่มสลายต่อสู้ดิ้นรนเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงเหล่าบรรพชนจนบรรลุเป็นไท่หวังไทเฮาธิดาแห่งสวรรค์พระมารดาของคนทั่วหล้า ปกครองไพร่ฟ้าทั่วแผ่นดิน Soundtrack :Chinese, Thai
ด้วยทุนสร้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถ่ายทำจากพระราชวังต้องห้ามและสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ จากตำนานเล่าขานกว่า 1600 ปี กล่าวถึงรัชสมัยของราชวงศ์ต้าเว่ย ฮ่องเต้ไท่ฮู่ตี้ หวังรวมประเทศเป็นปึกแผ่นแต่ชาวเซียนเปยและชาวฮั่นเกิดขัดแย้งรุนแรง เด็กสาวฝงซูหยีจาครอบครัวล่มสลายต่อสู้ดิ้นรนเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงเหล่าบรรพชนจนบรรลุเป็นไท่หวังไทเฮาธิดาแห่งสวรรค์พระมารดาของคนทั่วหล้า ปกครองไพร่ฟ้าทั่วแผ่นดิน
Note: Soundtrack :Chinese, Thai
Electronic

  แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต การผจญภัยครั้งที่ 7 และครั้งสุดท้ายของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาพยนตร์ที่ทุกคนตั้งตารอ ซึ่งจะถูกบอกเล่าในความยาวสองภาค ภาค 1 เริ่มต้นในขณะที่แฮร์รี่, รอน และเฮอร์ไมโอนี่ ออกเดินทางสู่ภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อแกะรอยและหาทางทำลายฮอร์ครักซ์ ความลับของการเป็นอมตะและการทำลายล้างแห่งโวลเดอมอร์ โดยลำพังและไร้ซึ่งคำชี้แนะของบรรดาอาจารย์ หรือการปกป้องของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ เพื่อนทั้งสามจะต้องพึ่งพากันและกันมากกว่าที่เคยผ่านมา แต่ก็ยังมีพลังด้านมืดเข้ามาแทรกกลางและคอยคุกคามจนทั้งหมดต้องแยกจากกัน ในเวลาเดียวกัน โลกของพ่อมดแม่มดก็กลายเป็นแหล่งอันตรายสำหรับศัตรูทุกคนของดาร์กลอร์ด สงครามที่หวั่นกลัวกันมานานเริ่มต้นขึ้น และบรรดาผู้เสพความตายของโวลเดอมอร์เข้ายึดครองกระทรวงเวทย์มนตร์และแม้กระทั่งฮอกวอตส์ สร้างความตื่นตระหนกและเข้าจับกุมทุกคนที่อาจอยู่ฝ่ายตรงข้าม แต่เป้าหมายหนึ่งที่พวกเขายังคงตามหาคือคนที่มีค่าที่สุดสำหรับโวลเดอมอร์ : แฮร์รี่ พอตเตอร์ ผู้ที่ถูกเลือกซึ่งกลายเป็นผู้ที่ถูกล่า ในขณะที่เหล่าผู้เสพความตายค้นหาตัวแฮร์รี่ด้วยคำสั่งที่จะพาตัวเขาไปให้โวลเดอมอร์ ทั้งเป็นความหวังเดียวของแฮร์รี่คือการหาฮอร์ครักซ์ให้พบก่อนที่โวลเดอมอร์จะหาตัวเขาเจอ แต่ในระหว่างค้นหาเบาะแสนั้น เขากลับได้พบกับตำนานเก่าแก่ที่เกือบถูกลืม ตำนานแห่งเครื่องรางยมทูต และถ้าหากตำนานกลายเป็นจริง มันอาจทำให้โวลเดอมอร์ได้พบสุดยอดขุมพลังที่เขากำลังแสวงหา แฮร์รี่ไม่เคยรู้แม้แต่น้อยว่าอนาคตของเขาได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่อดีต ในวันแห่งโชคชะตาที่เขากลายมาเป็น "เด็กชายผู้รอดชีวิต" แฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว และกำลังคืบหน้าเข้าไปใกล้กับสิ่งที่เขาได้ถูกเตรียมไว้ให้รับมือนับแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่ฮอกวอตส์ : สงครามครั้งสุดท้ายกับโวลเดอมอร์
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต การผจญภัยครั้งที่ 7 และครั้งสุดท้ายของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภาพยนตร์ที่ทุกคนตั้งตารอ ซึ่งจะถูกบอกเล่าในความยาวสองภาค ภาค 1 เริ่มต้นในขณะที่แฮร์รี่, รอน และเฮอร์ไมโอนี่ ออกเดินทางสู่ภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อแกะรอยและหาทางทำลายฮอร์ครักซ์ ความลับของการเป็นอมตะและการทำลายล้างแห่งโวลเดอมอร์ โดยลำพังและไร้ซึ่งคำชี้แนะของบรรดาอาจารย์ หรือการปกป้องของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ เพื่อนทั้งสามจะต้องพึ่งพากันและกันมากกว่าที่เคยผ่านมา แต่ก็ยังมีพลังด้านมืดเข้ามาแทรกกลางและคอยคุกคามจนทั้งหมดต้องแยกจากกัน ในเวลาเดียวกัน โลกของพ่อมดแม่มดก็กลายเป็นแหล่งอันตรายสำหรับศัตรูทุกคนของดาร์กลอร์ด สงครามที่หวั่นกลัวกันมานานเริ่มต้นขึ้น และบรรดาผู้เสพความตายของโวลเดอมอร์เข้ายึดครองกระทรวงเวทย์มนตร์และแม้กระทั่งฮอกวอตส์ สร้างความตื่นตระหนกและเข้าจับกุมทุกคนที่อาจอยู่ฝ่ายตรงข้าม แต่เป้าหมายหนึ่งที่พวกเขายังคงตามหาคือคนที่มีค่าที่สุดสำหรับโวลเดอมอร์ : แฮร์รี่ พอตเตอร์ ผู้ที่ถูกเลือกซึ่งกลายเป็นผู้ที่ถูกล่า ในขณะที่เหล่าผู้เสพความตายค้นหาตัวแฮร์รี่ด้วยคำสั่งที่จะพาตัวเขาไปให้โวลเดอมอร์ ทั้งเป็นความหวังเดียวของแฮร์รี่คือการหาฮอร์ครักซ์ให้พบก่อนที่โวลเดอมอร์จะหาตัวเขาเจอ แต่ในระหว่างค้นหาเบาะแสนั้น เขากลับได้พบกับตำนานเก่าแก่ที่เกือบถูกลืม ตำนานแห่งเครื่องรางยมทูต และถ้าหากตำนานกลายเป็นจริง มันอาจทำให้โวลเดอมอร์ได้พบสุดยอดขุมพลังที่เขากำลังแสวงหา แฮร์รี่ไม่เคยรู้แม้แต่น้อยว่าอนาคตของเขาได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่อดีต ในวันแห่งโชคชะตาที่เขากลายมาเป็น "เด็กชายผู้รอดชีวิต" แฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว และกำลังคืบหน้าเข้าไปใกล้กับสิ่งที่เขาได้ถูกเตรียมไว้ให้รับมือนับแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่ฮอกวอตส์ : สงครามครั้งสุดท้ายกับโวลเดอมอร์

Percy Jackson 2556.

Electronic

  Percy Jackson: Sea of Monsters สร้างจากนวนิยายขายดีเป็นปรากฏการณ์ เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ ที่สานต่อมหากาพย์การเดินทางผจญภัยของหนุ่มน้อยมนุษย์กึ่งเทพเพอร์ซีย์กับผองเพื่อนต้องออกค้นหาขนแกะทองคำวิเศษในตำนานเพื่อปกป้องโลก เสี่ยงอันตรายล่องเรือสู่น่านน้ำลึกลับแห่งทะเลปีศาจ (หรือที่มนุษย์รู้จักในนามของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า) ต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดอันน่าสะพรึงกลัว กองทัพผีดิบ จ้าวแห่งปิศาจ และการเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหา ที่ขโมยสายฟ้าฟาดของมหาเทพซุสใน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief มาได้ มาภาคนี้ เพอร์ซี่ และเหล่าสหายลูกครึ่งเทพเจ้า ต้องออกเดินทางเพื่อตามหา ขนแกะทองคำ ที่มีพลังในการยับยั้งการคืนชีพให้กับ โครนอส เทพไททันผู้มีความแค้นกับเหล่าเทพแห่งเขาโอลิมปัสและปกป้องค่ายที่พักของเหล่าครึ่งเทพไว้ให้ได้ แมนทิคอร์ - รูปร่างคล้ายเสือ ซึ่งกินมนุษย์เป็นอาหาร มีหางเป็นแมงป่อง และมีฟันสำหรับบดขยี้ศัตรูอยู่ 3 แถว คอล์คคริส บูลล์ - หุ่นยนต์วัวกระทิงที่ให้อารมณ์เหมือนหุ่นยนต์จากหนัง Transfomers ที่สามารถพ่นไฟได้ คริปบ์ดิส - อสุรกายขนาดยักษ์ในท้องทะเลที่มีปากขนาดใหญ่สามารถเขมือบได้ทุกสิ่ โพลี่ฟีมัส - อสุรกายร่างมนุษย์ที่มีตาเดียวและครอบครองขนแกะทองคำที่เพอร์ซี่และพวกต้องการ โครโนส - อสุรกายผู้ยิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นบอสของภาคนี้
Percy Jackson: Sea of Monsters สร้างจากนวนิยายขายดีเป็นปรากฏการณ์ เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับอาถรรพ์ทะเลปีศาจ ที่สานต่อมหากาพย์การเดินทางผจญภัยของหนุ่มน้อยมนุษย์กึ่งเทพเพอร์ซีย์กับผองเพื่อนต้องออกค้นหาขนแกะทองคำวิเศษในตำนานเพื่อปกป้องโลก เสี่ยงอันตรายล่องเรือสู่น่านน้ำลึกลับแห่งทะเลปีศาจ (หรือที่มนุษย์รู้จักในนามของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า) ต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดอันน่าสะพรึงกลัว กองทัพผีดิบ จ้าวแห่งปิศาจ และการเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหา ที่ขโมยสายฟ้าฟาดของมหาเทพซุสใน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief มาได้ มาภาคนี้ เพอร์ซี่ และเหล่าสหายลูกครึ่งเทพเจ้า ต้องออกเดินทางเพื่อตามหา ขนแกะทองคำ ที่มีพลังในการยับยั้งการคืนชีพให้กับ โครนอส เทพไททันผู้มีความแค้นกับเหล่าเทพแห่งเขาโอลิมปัสและปกป้องค่ายที่พักของเหล่าครึ่งเทพไว้ให้ได้ แมนทิคอร์ - รูปร่างคล้ายเสือ ซึ่งกินมนุษย์เป็นอาหาร มีหางเป็นแมงป่อง และมีฟันสำหรับบดขยี้ศัตรูอยู่ 3 แถว คอล์คคริส บูลล์ - หุ่นยนต์วัวกระทิงที่ให้อารมณ์เหมือนหุ่นยนต์จากหนัง Transfomers ที่สามารถพ่นไฟได้ คริปบ์ดิส - อสุรกายขนาดยักษ์ในท้องทะเลที่มีปากขนาดใหญ่สามารถเขมือบได้ทุกสิ่ โพลี่ฟีมัส - อสุรกายร่างมนุษย์ที่มีตาเดียวและครอบครองขนแกะทองคำที่เพอร์ซี่และพวกต้องการ โครโนส - อสุรกายผู้ยิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นบอสของภาคนี้