Search results

13 results in 0.03s

Book

    หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการรวบรวมแนวทางการทำงานของเครือซีพีและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เบื่องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมาจากกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และปรัชญาการทำงานของเจ้าสัวซีพี เช่น ต้องมีความเป็นเลิศในด้านสภาวะผู้นำ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นต้น
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการรวบรวมแนวทางการทำงานของเครือซีพีและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เบื่องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมาจากกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และปรัชญาการทำงานของเจ้าสัวซีพี เช่น ต้องมีความเป็นเลิศในด้านสภาวะผู้นำ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นต้น
Book

Book

Book

Book

Book