Search results

12 results in 0.04s

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ล. 1. เวียนนา ค.ศ. 1815-เบอร์ลิน 2 นคร
 • ล. 2. สงครามเย็น-มิลเลียนเนียม
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว
 • วรรณกรรมประเภทรัอยกรอง
 • วรรณกรรมประเภทบทละคร
 • วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชน
Book

  แปลจาก Character above all
Note: แปลจาก Character above all
Book

Book

Book

  หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณผู้อ่านมองเห็น "แมนเดลา" ในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งต่างไปจากภาพที่คุ้นเคยในกระแสธารสื่อยุคโลกาภิวัฒน์ ชวนให้ตระหนักถึงข้อเสียของแมนเดลา พร้อมๆ กับชี้ให้เห็นข้อดีของเขาที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็น แมนเดลาได้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ไม่สมบูรณ์แบบอีกครั้งในหนังสือเล่มนี้ สุดท่านผู้อ่านต้องตัดสินเองว่า เขาเป็น "นักบุญในคราบนักการเมือง" หรือ "นักการเมืองในคราบนักบุญ" หรือเป็นเพียงมุนษย์คนหนึ่งที่ยังคงมีกิเลสตัณหา และมีความรัก โลภ โกรธ หลง อันเป็นลักษณะของปุถุชนที่แม้แต่นัก "มนุษยนิยม" ทั้งเก่าและใหม่ดูเหมือนไม่ยินดีจะยอมรับเท่าใดนัก และเป็นสิ่งที่ยากจะกำจัดได้สิ้นแม้แต่ในกรณีของศาสดาของแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ผู้นี้ ซึ่งได้บำเพ็ญตบะอย่างบังเอิญในคุกกว่าสองทศวรรษครึ่งก็ตาม! แปลจาก Nelson Mandela : a very short introduction / โดย Elleke Boenmer.
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณผู้อ่านมองเห็น "แมนเดลา" ในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งต่างไปจากภาพที่คุ้นเคยในกระแสธารสื่อยุคโลกาภิวัฒน์ ชวนให้ตระหนักถึงข้อเสียของแมนเดลา พร้อมๆ กับชี้ให้เห็นข้อดีของเขาที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็น แมนเดลาได้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ไม่สมบูรณ์แบบอีกครั้งในหนังสือเล่มนี้ สุดท่านผู้อ่านต้องตัดสินเองว่า เขาเป็น "นักบุญในคราบนักการเมือง" หรือ "นักการเมืองในคราบนักบุญ" หรือเป็นเพียงมุนษย์คนหนึ่งที่ยังคงมีกิเลสตัณหา และมีความรัก โลภ โกรธ หลง อันเป็นลักษณะของปุถุชนที่แม้แต่นัก "มนุษยนิยม" ทั้งเก่าและใหม่ดูเหมือนไม่ยินดีจะยอมรับเท่าใดนัก และเป็นสิ่งที่ยากจะกำจัดได้สิ้นแม้แต่ในกรณีของศาสดาของแนวคิดมนุษยนิยมใหม่ผู้นี้ ซึ่งได้บำเพ็ญตบะอย่างบังเอิญในคุกกว่าสองทศวรรษครึ่งก็ตาม!
Note: แปลจาก Nelson Mandela : a very short introduction / โดย Elleke Boenmer.
TOC:
 • 1. แมนเดลา : เรื่องราวและสัญลักษณ์ ;2. จารึกชีวิต : ชีวิตช่วงแรก ;3. การเติบโตของรูปเคารพแห่งชาติ : ชีวิตช่วงหลัง ;4. อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ ;5. หนุ่มหัวทันสมัยแห่งโซไฟอาทาวน์; 6. นักแสดงบุรุษเพศ; 7. ผีในสวนคุก; 8. มรดกทางจริยธรรมของแมนเดลา
Book

  View TOC
TOC:
 • ล.1. หน่วยที่ 1-7
 • ล.2. หน่วยที่ 8-15
Book

  แปลจาก: A force of nature : the frontier genius of Ernest Rutherford. 2008
Note: แปลจาก: A force of nature : the frontier genius of Ernest Rutherford. 2008
Book

  แปลจาก "Modern China :a very short introduction"
Note: แปลจาก "Modern China :a very short introduction"