Search results

340 results in 0.02s

Book

  ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของโลกยุคปัจจุบันที่ปลุกกระแสให้ผู้คนกลับมาเชื่อว่าโลกแบน
Note: ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของโลกยุคปัจจุบันที่ปลุกกระแสให้ผู้คนกลับมาเชื่อว่าโลกแบน
Book

Book

Book

  แปลจาก "Social startup success : how the best nonprofits launch, scale up, and make a difference by Kathleen Kelly Janus"
Note: แปลจาก "Social startup success : how the best nonprofits launch, scale up, and make a difference by Kathleen Kelly Janus"
Book

  พิมพ์ครั้งแรกภายใต้ชื่อ ตั้งคำถามเพียง 1 ข้อ ก็พลิกจากตามขึ้นมานำ
Note: พิมพ์ครั้งแรกภายใต้ชื่อ ตั้งคำถามเพียง 1 ข้อ ก็พลิกจากตามขึ้นมานำ
TOC:
 • โลกที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการถามว่า "ทำไม"
Book

  แปลจาก Sapiens : a brief history of humankind /โดย Yuval Noah Harari.
Note: แปลจาก Sapiens : a brief history of humankind /โดย Yuval Noah Harari.
TOC:
 • การปฏิวัติการรับรู้
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง รากต้นสนแก่นของธุรกิจที่ยั่งยืน : รากธุรกิจ หน้า 27-61
 • ส่วนที่สอง จากรากสนสู่กิ่งสน : กิ่งสนของอินะ ฟู้ด อินดัสทรี หน้า 63-80
 • กิ่งสนที่ 1 : พนักงาน หน้า 81-117
 • กิ่งสนที่ 2 : คู่ค้า หน้า 119-141
 • กิ่งสนที่ 3 : ลูกค้า หน้า 143-170
 • กิ่งสนที่ 4 : สังคม หน้า 171-187
 • แด่ต้นสนต้นใหม่ หน้า 189-203
Book

  View TOC
TOC:
 • การวิจัยการตลาดและการจัดการข้อมูลการตลาด หน้า 3-20
 • จริยธรรมการวิจัยการตลาด หน้า 21-36
 • กระบวนการการวิจัยการตลาด หน้า 37-78
 • การสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หน้า 81-108
 • การออกแบบแบบสอบถาม หน้า 109-132
 • การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หน้า 133-156
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ หน้า 157-180
 • การเตรียมข้อมูล หน้า 181-203
 • สถิติเชิงพรรณนา หน้า 207-232
 • สถิติเชิงอนุมานและการทดสอบตัวแปรเดียว หน้า 233-259
 • การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและการทดสอบความสัมพันธ์ หน้า 261-288
 • สถิติเพื่อการพยากรณ์ หน้า 289-315
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม หน้า 317-343
 • การจัดทำรายงานและการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ หน้า 345-369
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • เอกสารที่ใช้นำเสนอต้อง "เข้าใจง่ายและเป็นเหตุเป็นผล" หน้า 24-65
 • เอกสารนำเสนอที่ผู้อนุมัติ "ดูแล้วเข้าใจได้ทันที" หน้า 66-87
 • สร้างกราฟให้เข้าใจได้ทันที หน้า 88-127
 • เพียงแค่ใช้ รูป ก็ช่วยให้ผู้อนุมัติเข้าใจได้ง่ายขึ้น หน้า 128-143
 • ขัดเกลาเอกสารให้ "โน้มน้าวใจได้" ร้อยเปอร์เซ็นต์ หน้า 144-169
 • เวลานำเสนอให้พูดไปตามเอกสารก็พอ หน้า 170-178
Book