Search results

196 results in 0.05s

Book

  View TOC
TOC:
 • การทดลองทางชีวเคมี
 • โปรตีน
 • เอนไซม์
 • โครมาโทกราฟี
 • โครมาโทกราฟีแบบเจลฟิวเทรชัน
 • โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน
 • โครมาโทกราฟีแบบแอฟฟินิตี
 • การเซนตริฟิวจ์
 • อิเล็กโทรโฟรีซิส
 • วิศวกรรมพันธุศาสตร์
Book

  View TOC
TOC:
 • ชีวิตและเซลล์
 • น้ำ
 • กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
 • คาร์โบไฮเดรท
 • ลิปิด
 • กรดนิวคลีอิค
 • กรดอมิโน
 • โปรตีน
 • ไวตามินและเกลือแร่
Book

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 โฟโตเคมี : หลักการทางโฟโตเคมี ; สารประกอบคาร์บอนิล ; โฟโตเคมีของอัลคีน ; สารประกอบอะโรมาติก
 • ตอนที่ 2 ปฏิกิริยาเพริไซคลิก : หลักการทั่วไป ; ปฏิกิริยา Electrocyclic ; ปฏิกิริยา Cycloaddition ; ปฏิกิริยา Sigmatropic
 • ตอนที่ 3 การพิจารณากลไกของปฏิกิริยา : หลักการทั่วไปในการพิจารณากลไก ; วิธีการประเภท Non-kinetic ; การศึกษาทางด้านไคเนติกส์ ; ตัวอย่างการศึกษากลไกของปฏิกิริยา
Book

  View TOC
TOC:
 • จลนพลศาสตร์เคมี
 • เคมีไฟฟ้า
 • การทดลองจลนพลศาสตร์เคมี
 • การทดลองเคมีไฟฟ้า
Book

  View TOC
TOC:
 • บทนำเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 • การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า และการแยกทางเคมี
 • สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี
 • เคมีไฟฟ้า
 • วิธีโพเทนชิโอเมตริก
 • วิธีวัดการนำไฟฟ้า
 • วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
 • วิธีอิเล็กโทรกราวิเมตริก
 • โพลาโรกราฟี
 • แอมเปอร์โรเมตริกไทเทรชัน
 • การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 • วิธีโครมาโทกราฟี
 • วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
 • การไทเทรตโดยใช้เครื่องมือไทเทรตอัตโนมัติ
 • การสร้างกราฟจากผลการทดลอง
Book

  View TOC
TOC:
 • เทคนิคการปฏิบัติการทั่วไป
 • ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม 1-Bromobutane และ 3-Chloro-3-methylpentane
 • ปฏิกิริยาขจัดออกของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม Cyclohexene และ 3-Methyl-2-pentene
 • ปฏิกิริยาเพิ่มเข้าของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม 3-Bromo-3-methylpentane
 • การควบแน่นแบบอัลดอลของสารประกอบคาร์บอนีล : การเตรียม Dibenzal-acetone
 • ปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ : การเตรียม Cyclohexanone
 • ปฏิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ไนโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม o- และ p-Nitrophenol
 • การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
 • โครมาโทกราฟี
 • ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
 • การวิเคราะห์หาธาตุในสารประกอบอินทรีย์
 • การสังเคราะห์แบบหลายขั้นตอน : การเตรียม Sulfanilamide
Book

  View TOC
TOC:
 • ก๊าซ
 • ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
 • ของเหลว
 • ของแข็ง
 • เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
 • เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
 • กฎข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
 • การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
 • สารละลาย
 • กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
Book

  View TOC
TOC:
 • คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • จุดหลอมเหลว
 • การตกผลึกซ้ำ
 • จุดเดือดและการกลั่น
 • การสกัด
 • ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
 • เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
 • อัลคิลเฮไลด์
 • แอลกอฮอล์และฟีนอล
 • อัลดีไฮด์และคีโตน
 • กรดคาร์บอนซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอนซิลิก
 • การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัล
Book

  ภาคผนวก: หน้า 280-293
Note: ภาคผนวก: หน้า 280-293
Book

  View TOC
TOC:
 • ธรรมชาติของชีวิต
 • กำเนิดของชีวิต
 • การจัดระเบียบภายในชีวิต
 • การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต
 • แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต
 • หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
 • เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต
 • การสืบพันธุ์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • การปรับตัว
 • มนุษย์กับธรรมชาติ
Book

  ภาคผนวก: หน้า 468-471
Note: ภาคผนวก: หน้า 468-471
TOC:
 • วิทยาศาสตร์คืออะไร
 • ปริมาณสัมพันธ์
 • โครงสร้างอะตอม
 • ตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • แก๊ส
 • ของแข็ง
 • ของเหลวและสารละลาย
 • อุณหเคมี
 • จลนศาสตร์เคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรดและเบส690
Book

  View TOC
TOC:
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
 • สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิลที่มีสมาชิก 5 อะตอม และมี 1 เฮเทอโรอะตอม
 • สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิลที่มีสมาชิก 5 อะตอม และมี 2 เฮเทอโรอะตอม
 • ไพริดีน
 • สารประกอบ Condensed Five-membered Heterocycles
 • อัลคาลอยด์