Search results

382 results in 0.03s

Book

  View TOC
TOC:
 • การบูรณะฟื้นฟู 11 รัฐทางใต้ (1863-1900)
 • สิ้นสุดดินแดนตะวันตก (1860-1890)
 • รีพับลิกันนำการบริหารประเทศ (1861-1897)
 • ยุคอุตสาหกรรมอเมริกัน (1865-1900)
 • ยุคก้าวหน้าภายใต้แผนเสมอภาคและแผนเสรีภาพใหม่ พร้อมก้าวสู่การมีอาณานิคมและเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (1897-1917)
 • บทบาทในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยึดมั่นในนโยบายโดดเดี่ยว และเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (1917-1933)
 • ภายใต้แผนข้อตกลงใหม่และเผชิญสงครามโลกครั้งที่สอง (1933-1945)
 • ยุติสงครามโลกครั้งที่สองและเผชิญสงครามเย็นช่วงต้น พร้อมการใช้แผนข้อตกลงที่ยุติธรรมแก้ไขปัญหาภายในประเทศ (1945-1953).
Book

  View TOC
TOC:
 • ผู้บริโภค
 • ผู้บริโภคกับการโฆษณา
 • บทบาทของตราสินค้า ฉลากและเครื่องหมายมาตรฐาน
 • ผู้บริโภคกับความไม่ปลอดภัย
 • หลักการเลือกซื้อสิ่งของ
 • ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ควรระวังอันตราย
 • กฎหมายที่ผู้บริโภคควรรู้
Book

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ธุรกิจระหว่างประเทศ : เศรษฐกิจไทยและธุรกิจระหว่างประเทศ ; การส่งออก ; การชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ ; การลงทุนระหว่างประเทศ ; วิเทศธนกิจ
 • ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ : ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : สภาพแวดล้อมและผลกระทบ ; วิกฤตการณ์การเงินและผลกระทบประเทศไทย ; กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ; การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
Book

  ชื่อเรื่องปกนอกและสัน: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
Note: ชื่อเรื่องปกนอกและสัน: ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป
TOC:
 • สภาพภูมิศาสตร์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเผยแพร่อารยธรรมอินเดียและจีนเข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • อาณาจักรในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งขึ้นโดยได้รับอารยธรรมอินเดียและจีน
 • โครงสร้างทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะ
 • การเข้ามาของชาติตะวันตก
 • การขยายอำนาจของชาติตะวันตกต่าง ๆ ที่เข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ลักษณะการปกครองอาณานิคมของชาติตะวันตก
 • ขบวนการชาตินิยมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ปัญหาภายหลังการได้เอกราชของชาติต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
Book

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
 • ตอนที่ 2 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
 • ตอนที่ 3 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยธนบุรี
 • ตอนที่ 4 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
Book

  View TOC
TOC:
 • บริษัทข้ามชาติ
 • วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ
 • กลยุทธ์การดำเนินงานระหว่างประเทศ
 • การจัดองค์การระหว่างประเทศ
 • ภาวะผู้นำไร้พรมแดน
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทีมงานในธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
Book

  View TOC
TOC:
 • หลักการเขียนจดหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การขาย
 • การสอบถาม
 • การสั่งสินค้า
 • การทักท้วง
 • การแก้ไข
 • การชำระเงิน
 • การประกันภัย
 • การขนส่งและการส่งสินค้าทางเรือ
 • การธนาคาร
Book

  View TOC
TOC:
 • หน้าที่ของอาหารและความสัมพันธ์ของอาหารกับสุขภาพ
 • สารอาหารคาร์โบไฮเดรท
 • สารอาหารโปรตีน
 • สารอาหารไขมัน
 • เกลือแร่
 • วิตามิน
 • น้ำ
 • โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
 • อาหารสำหรับคนในวัยต่าง ๆ
 • อาหารเป็นพิษ
 • การสุขาภิบาลอาหาร
 • การปรุงจัดอาหารเพื่อใช้รับประทาน
 • การถนอมอาหาร
 • ปัญหาโภชนาการ
 • โครงการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน