ปรัชญาการเมือง = Political philosophy /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Language
Thai
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2549
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 23