ภาพแทนเมืองในงานวรรณกรรมของฮิงะฌิโนะ เคะอิโงะ : อัตลักษณ์ สายสัมพันธ์ และการเยียวยา : THE IMAGE OF CITY IN HIGASHINO KEIGO’S LITERARY WORKS: IDENTITIES, RELATIONSHIPS, AND HEALING OF URBANITES

Main Author
วรัญญา มหาจุนทการ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2563
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1