การศึกษารูปแบบความต้องการของผู้สุงอายุ ในการเลือกใช้บริการพาไปพบแพทย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/

Main Author
เศรษฐพงษ์ อิ่มฤทธา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563