ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาคารพาณิชย์ของลูกค้าในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี/

Main Author
โชติรส เอี่ยมมณีศิริ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563