ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ตัดแต่งในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค จังหวัดสุพรรณบุรี/

Main Author
ไพฑูรย์ แซ่จิ้ว
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563