ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภคในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดน้ำสะพานโค้ง จังหวัดสุพรรณบุรี/

Main Author
กมลชนก คงครุฑ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563