ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อลิปสติกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
ธันยรัตน์ ตันติวาสิน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563