ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร /

Main Author
อัญชนา แป้นดี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563