การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing common problems and caring guideline, 4 edition /

Main Author
ศิริพันธุ์ สาสัตย์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)