หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน = Physical examination and interviewing in emergency patient /

Main Author
พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
Corporate Author
ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2.