ตำราวิจัยทางระบาดวิทยาสำหรับนิสิตแพทย์ = Textbook of epidemiological research for medical students /

Main Author
กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562