การพยาบาลจิตเวช : แนวทางการปฏิบัติ /

Main Author
เนตดา วงศ์ทองมานะ.
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: หน่วยวิจัยและงานวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2562