การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด /

Main Author
ปิยะนุช ชูโต,
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2.