การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ /

Main Author
จันทรรัตน์ เจริญสันติ,
Language
Thai
Published
เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2.