ความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลของชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลา /

Main Author
อับดุลเลาะ สาและ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563