การศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของสินค้า ภาพลักษณ์ของยี่ห้อสินค้า และแรงจูงใจในการซื้อสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกยี่ห้อโอชายะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/

Main Author
รัชนีกร บุณญะพานิชสกุล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563