การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการให้บริการที่พักผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb ของนักเดินทางชาวไทย/

Main Author
ตาว ตรีเทวี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563