การศึกษาคุณลักษณะประชากรและส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อสินค้าจักรยานอะไหล่และอุปกรณ์เสริม ผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท 888 จำกัด

Main Author
ฉัตรชัย พันธุ์วา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563