กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน Strategic Human Resources Management for Organization Growth Sustainability

Main Author
เลิศชัย สุธรรมานนท์
Language
Thai
Published
นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2563.
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2