ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนวัยเรียน กรณีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี /

Main Author
สิริชัย ธีระกร
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562