การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อขายผ่านจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ /

Main Author
อินทพิมพ์ วงษ์พันธ์สิงห์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562