ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (6P's) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านลาซาด้า ในกรุงเทพมหานคร /

Main Author
เกษรา ต๊ะปัญญา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562