ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายของชำ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร /

Main Author
จุฑามาศ กาญจนโกมล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562