ความแตกต่างของพฟติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่น Izakaya Shakariki 432 ในกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ /

Main Author
พจนี ลัทธิประสาตร์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562