การเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อมินิบิ๊กซีและโลตัสเอ็กซ์เพรส /

Main Author
วราภรณ์ กุลชาติ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562