ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม และส่วนผสมทางการตบาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 /

Main Author
ปภัค อุดมธรรมกุล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562