การลดเวลาการค้นหาเอกสารคำสั้งลูกค้ากองทุน โดยใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรนิกส์ กรณีศึกษา ธนาคารแห่งหนึ่ง /

Main Author
นพรัตน์ แก้วพูลศรี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562