การลดเวลาการดำเนินงานของทีม Audit โดยใช้ Google Forms กรณีศึกษา บริษัท ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารแห่งหนึ่ง /

Main Author
พรพรรณ เขียนงาม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562